راهنمای گوشی شیاهومی

پخش ویدیو

چگونه گوشی رو بری روی حالت می اسیستنت ببریم؟

ااز تماس اضطراری کد *#0#*  رو شماذه گیری کنید